داود عبداللهي فرد، رئيس اتحاديه صنف سمساران و امانت فروشان تهران اظهار داشت: حرف دل ما به عنوان کسبه اين است که چرا دولت در ايام تعطيلات عيد نوروز بيماري را مديريت نکرد و اجازه داد کار به اينجا برسد؟!

وي بيان کرد: 40 درصد از اعضاي صنف سمساران و امانت فروشان استان تهران در ضرر و زيان کامل هستند. دولت در زمينه پرداخت اجاره بها به ما کمکي نکرده و در بيمه و ماليات هم تخفيفي نداده است.